Od 2010. godine poslovi prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, kao i poslovi boniteta, na osnovu ovlašćenja definisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji, obavljaju se u Agenciji za privredne registre u kojoj je uspostavljen Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika je centralna, javna, elektronska baza podataka iz finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, na osnovu kojih se sagledavaju rezultati poslovanja i finansijski položaj pravnih lica i preduzetnika, kao i privredna kretanja u Republici Srbiji.

U registru se vode dve međusobno povezane baze podataka – baza finansijskih izveštaja i baza podataka o bonitetu.

Finansijski izveštaji predstavljaju struktuirani prikaz finansijskog položaja i poslovnih promena koje su nastale u izveštajnom periodu, sa ciljem da se obezbede informacije o finansijskoj poziciji, performansama, odnosno finansijskom uspehu i promenama finansijske pozicije pravnog lica i preduzetnika, korisne za donošenje ekonomskih odluka širokog kruga korisnika.

U Registru se vodi baza finansijskih izveštaja kao jedinstvena, elektonska baza individualnih podataka iz izvornih finansijskih izveštaja koje su, izvršavajući svoju zakonsku obavezu, pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, podneli po više osnova.

Baza finansijskih izveštaja sadrži podatke iz izvornih finansijskih izveštaja za sva pravna lica - privredna društva, zadruge, banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, berze i brokersko-dilerska društva, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima, zatvorene/privatne investicione fondove, druga pravna lica i preduzetnike. Za te grupe pravnih lica baza sadrži individualne podatke iz finansijskih izveštaja počev od 1994. godine (za preduzetnike od 2004, za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima od 2006, za društva za upravljanje investicionim fondovima od 2007, za zatvorene/privatne investicione fondove od 2008. godine) koji su standardizovani u skladu s propisima koji su bili u primeni u godini za koju su podaci iskazani.

Zbirno obrađeni podaci iz finansijskih izveštaja smatraju se zvaničnim podacima o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja obveznika na teritoriji Republike Srbije.

Podaci o bonitetu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se na osnovu podataka iz izvornih finansijskih izveštaja i podataka pribavljenih od drugih nadležnih državnih institucija. Standardizovani su i usaglašeni sa direktivama Evropske unije i međunarodnim računovodstvenim standardima i pravilima finansijske analize što omogućava sveobuhvatno izveštavanje o bonitetu na brz i jednostavan način.

Podaci o bonitetu čine polaznu osnovu za ekonomsku i finansijsku analizu poslovanja privrednih subjekata tokom vremena kao i za sagledavanje njihove uspešnosti poslovanja i finansijskih kapaciteta, odnosno relativnog položaja u odnosu na okruženje i ukupnih privrednih kretanja.

Baza podataka o bonitetu koja se vodi u Registru je jedinstvena, elektronska baza koja sadrži objektivizovane i standardizovane podatake za pravna lica - privredna društva i zadruge, banke, društva za osiguranje, brokersko-dilerska društva, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima, zatvorene/privatne investicione fondove i ustanove, kao i za preduzetnike.

Kontinuirano usavršavanje poslova boniteta zasnovano je na stalnom razvoju i unapređenju dve metodologije - metodologije za standardizaciju podataka i pokazatelja u komparativnim vremenskim serijama i metodologije za ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednih društava, čime je omogućeno kvalitetno informisanje o bonitetu pravnih lica i preduzetnika ne samo putem podataka i pokazatelja, već i putem standardizovanih i specijalizovanih izveštaja o bonitetu različite strukture, sadržine i iskazne moći, kao i ocene boniteta izražene u formi skoringa.

Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu predstavlja jedinstveno čvorište potpunih, ažurnih i pravovremenih informacija o privrednim subjektima što doprinosi stvaranju sigurnijeg i povoljnijeg poslovnog ambijenta, smanjenju stepena sistematskog rizika u realnom sektoru i finansijskom sistemu, poboljšanju informisanosti i sigurnosti investitora, povećanju konkurentnosti domaće privrede i podsticanju priliva inostranih investicija.

Dostupnost informacija o privrednim subjektima, na jednom mestu, višestruko je korisna – privrednim subjektima za ostvarivanje njihovih zakonskih i poslovnih prava, kao neophodan element u postupku donošenja poslovnih odluka, smanjenju rizika poslovanja, analizi i istraživanju tržišta, ali i državnim organima i institucijama za potrebe statističkog praćenja privrede, analize i dijagnostike makroekonomskih kretanja u zemlji, kao i za donošenje odluka iz oblasti ekonomske, monetarne i fiskalne politike.